Facilitating your perfect work/life balance

About Donegal Digital

Donegal Digital is a public-private partnership composed by 14 organizations, companies and institutions with the vision of…

As Gaeilge

Is comhpháirtíocht phríobáideach phoiblí é Donegal Digital ina bhfuil 14 eagraíocht, comhlacht agus institúid a bhfuil an fhís acu iad seo a leanas a dhéanamh..

Digitally literate communities co-building sustainable enterprises and societal services.
Pobail atá digiteach-literatha ag comhchruthú fiontair inmharthanacha agus seirbhísí sochaíocha.

The Donegal Digital plan has three main objectives:

01.

Increase digital research and innovation

As Gaeilge

Taighde digiteach agus nuáil a mhéadú

02.

Build strong Donegal digital communities

As Gaeilge

Pobail dhigiteacha láidir a thógáil i nDún na nGall

03.

Deepen the Letterkenny digital cluster

As Gaeilge

Clachán digiteach Leitir Ceanainn a dhaingniú

To achieve these objectives, the project currently contains 13 Actions, structured into three groups:

01.

Enabling Studies

Short study actions, to study the opportunity for additional longer-term actions within the plan.

As Gaeilge

Staidéir a chumasú

Gníomhaíochtaí gearra staidéir, chun staidéar a dhéanamh ar an deis do ghníomhaíochtaí breise níos faide laistigh den phlean.

02.

Digital Services and Initiatives

County-wide initiatives that will develop new digital services or supports for business and the community.

As Gaeilge

Seirbhísí agus tionscnaimh digiteacha

Tionscnaimh ó cheann ceann an chontae a dhéanfas forbairt ar sheirbhísí úrnua digiteacha nó tacaíochtaí do ghnó agus don phobal.

03.

Local Delivery

One key action, Local Digital Hubs, will maximise the digital services and initiatives in local areas in the County.

As Gaeilge

Seachadadh Áitiúil

Uasmhéadóidh gníomhaíocht príomha amháin, sé sin Moil Dhigiteacha Áitiúla, na seirbhísí agus na tionscnaimh i gceantair áitiúil sa Chontae.

The plan has been developed within the framework of the County’s Local Economic and Community Planning (LECP) process, which mandated that a separate Donegal Digital be setup to develop and implement this action plan. This team was chaired by Brian Boyle, Head of Information Systems (HOIS), Donegal County Council.

As Gaeilge

Rinneadh forbairt ar an phlean laistigh de chreatlach próiseála an Phlean Eacnamaíochta agus Pobail Áitiúil (PEPA) an Chontae, ar tugadh mar údarás dó go mbeadh Donegal Digital ar leith cruthaithe ar mhaithe leis an phlean gníomhaíochta seo a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Ba é Brian Boyle, Ceann na Seirbhísí Faisnéise, Comhairle Chontae Dhún na nGall, a rinne cathaoirleacht ar an fhoireann.

The team is strongly of the view that the plan should only contain actions that could be delivered by the county’s development organisations, acting jointly, over a reasonable time period. Furthermore, the plan will support achievement of other strategies in the overall Donegal LECP initiative.

As Gaeilge

Tá an fhoireann go láidir den tuairim nár cheart go mbeadh sa phlean ach amháin gníomhaíochtaí a d’fheádfadh eagraíochtaí forbraíochta an chontae le chéile a sheachadadh thar thréimhse ama réasúnta. Chomh maith leis sin, bhéarfaidh an plean tacaíocht do chur i gcrích straitéisí eile i dtionscnamh foriomlán PEPA Dhún na nGall.

The Donegal Digital plan is complementary to, and dovetails at a local level with, the Irish Government’s National Digital Strategy, Doing more with Digital, published in 2013, as well as with its key sub-strategies, the e-government plan and the Ireland’s Broadband Intervention Strategy – December 2015.

As Gaeilge

Tá an plean do Donegal Digital comhlántach leis agus oireann sé ag an leibhéal áitiúil do Straitéis Dhigiteach Náisiúnta Rialtas na hÉireann. Ag déanamh níos mó le Digital a foilsíodh sa bhliain 2013, chomh maith lena fho-straitéisí príomha, an plean e-rialtais agus Straitéis Idirghabhála Broadband na hÉireann – Nollaig 2015. 

Enquire about the Smart Amenities in Donegal

Donegal is now a place of cutting-edge digital innovation. Get in touch today!

Co-Partners

Share This